Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów KR/048/P wykonuje badania techniczne pojazdów o DMC (dopuszczalnej masie całkowitej) do 3,5T, tj.:

A - motocykle i motorowery;
B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
T - ci±gniki rolnicze;
E - przyczepy przeznaczone do ł±czenia z pojazdami silnikowymi;

c - pojazdy przystosowane do zasilania gazem;
d - pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granic±;
e - pojazdy skierowane przez organy ruchu drogowego.

Stacja spełnia wymagania stosownych przepisów w zakresie wyposażenia i posiadanych uprawnień, co potwierdziła weryfikacja Transportowego Dozoru Technicznego. Stosowane przez nas ceny badań technicznych s± cenami urzędowymi ustalonymi przez odpowiednie władze i zapisanymi w Dzienniku Ustaw.

Zapraszamy:
codziennie od 8 do 18
i w soboty od 8 do 14

KRAKÓW tel. 12 683 22 21
e-mail: krakow@pzm.pl, kontrola-pojazdow.krakow@pzm.pl

KIELCE tel. 41 348 26 46
e-mail: kontrola-pojazdow.kielce@pzm.pl

STASZÓW tel. 15 864 24 00; 570 730 400
e-mail: kontrola-pojazdow.staszow@pzm.pl

© Polski Zwi±zek Motorowy O.Z.D.G. Sp. z o.o.